Maatwerk Financieel Advies

Privacyverklaring 

1. Wie zijn wij?
Maatwerk Financieel Advies
Oude Groenestraat 61
6515 EA Nijmegen
Telefoon: 06-11223282
Mail: info@maatwerkfinancieeladvies.nl  

2. Welke gegevens verwerken wij van u?
Wanneer u of uw werkgever een verzekering, bankproduct of andere financiële dienst bij ons aanvraagt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u, uw werkgever of bewindvoerder aan ons of krijgen wij via de verzekeringsmaatschappij door. 

 a. NAW gegevens
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:
*Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen;

*Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst die we met u hebben.

b. Financiële gegevens
Als u klant bij ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer om betalingen te laten incasseren en voor het overmaken van het schadebedrag dat een verzekeraar aan u verschuldigd is. Daarnaast beschikken wij over uw salarisgegevens als u één van onze financiële producten heeft, zoals een pensioen-inkomensverzekering of hypotheek.

c. Aanvullende gegevens
Voor sommige producten hebben wij nog aanvullend informatie van u nodig, bijvoorbeeld uw kenteken bij een autoverzekering of uw beroep of gezondheidgegevens* bij een inkomensverzekering of hypotheek. Die gegevens heeft de verzekeringsmaatschappij nodig om o.a. het risico in te vast stellen en eventuele schadeclaims te kunnen beoordelen.

*Gezondheidgegevens
Voor het accepteren of uitvoeren van hypotheken, levens-, zorg- en inkomensverzekeringen en voor letselschadebehandeling, hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Wij verwerken alleen de gezondheidgegevens die wij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben. Wij hebben hierin natuurlijk een geheimhoudingsplicht. Voor de risicobeoordeling bij schade- en inkomensverzekeringen vragen wij u informatie te verschaffen over een eventueel strafrechtelijk verleden*

*Strafrechtelijk verleden
Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u ons niet te melden. Strafrechtelijke gegevens op bijvoorbeeld uw aanvraagformulier worden alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn.

d. BSN
In sommige gevallen verwerken wij ook uw Burgerservicenummer (BSN). Dat is bijvoorbeeld het geval bij pensioenverzekeringen of bij hypotheken. Wij verwerken uw BSN alleen als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben.

3. Hoe komen wij aan uw gegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen we ook gegevens van derden ontvangen en verwerken, bijvoorbeeld een bewindvoerder.

4. Waarom verwerken wij uw gegevens?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

a. Voor de uitvoering 
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen, te onderzoeken of u klant bij ons kunt worden of om wijziging(en) in uw polissen door te voeren. We kunnen uw gegevens gebruiken om uw producten- of de producten van uw werkgever, zoals verzuimverzekeringen- te beheren en claims, declaraties en schades af te handelen.

b. Nakomen zorgplicht
We gebruiken uw gegevens om te controleren of uw verzekeringen nog steeds passen bij uw situatie. Wanneer wij constateren dat deze uw situatie niet goed meer afdekken zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

5. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:

1. U heeft toestemming* gegeven.

2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld een verzekeringsovereenkomst of overeenkomst van hypothecaire geldlening,

3. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting* bijvoorbeeld het opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren.

*Toestemming
We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u de toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email.

*Wettelijke verplichting
Voor financiële dienstverleners gelden wettelijke verplichtingen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht u te identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht). Als gevolg van deze verplichtingen moeten wij bij u deze gegevens opvragen. Het niet verstrekken van deze gegevens kan gevolgen voor u hebben. Als wij u niet kunnen identificeren dan kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan.

6. Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. 

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben.

Polis-/klantdossiers bijvoorbeeld bewaren we minimaal 3 jaar na het beëindigen van onze relatie. Een offerte die niet geleid heeft tot een overeenkomst, verwijderen we in het algemeen na enige maanden.

8. Met wie delen we uw gegevens?
We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor behartiging van uw belangen. Dit kan zijn aan verzekeraars, arbodiensten, expertisebureaus, werkgevers, bewindvoerders en de financiële adviseurs van bedrijven.

9. Wat zijn uw rechten?
a. Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om “vergeten te worden”
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is in het geval indien:

  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • u de toestemming heeft ingetrokken;
  • u gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  • er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet is gebaseerd op één van de bovenstaande gronden, of om een wettelijke verplichting na te komen.

Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

c. Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

d. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen.

10. Vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met Jan de Zwart, eigenaar Maatwerk Financieel Advies, of stuur een mail naar: info@maatwerkfinancieeladvies.nl

Heeft u klachten over privacy, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) tel 0900-2001201).

Privacyverklaring voor het laatst aangepast op 19 mei 2018. 

Top